Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Καινοτομίας της ΕΕ (2021-2027)

09/05/2017

Σε εξέλιξη βρίσκεται η  Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση θέσεων για το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2021-2027) της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία από την αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας (ERAC) του Συμβουλίου της ΕΕ, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Κρατών Μελών και η οποία θα υποβληθεί τον Ιούνιο του 2017 και από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Για την τελική διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει ανακοινώσει δημόσια διαβούλευση και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, εθνικοί εκπρόσωποι, εθνικά σημεία επαφής και πολίτες, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης, διαμορφώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΤ αρχικό σχέδιο θέσεων, με βάση την εμπειρία των στελεχών της από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Ορίζοντα 2020, του τρέχοντος χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, ως κείμενο βάσης για την διαβούλευση. Η κατάθεση των απόψεων, σχολίων και προτάσεων, για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ έχει καταληκτική ημερομηνία στις 12  Μαΐου 2017. 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης