Υπηρεσίες

Το δίκτυο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, λειτουργώντας ως one-stop-shop για:

Πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα:

 • Εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό
 • Ενημέρωση σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα, πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Διαβούλευση σχετικά με νέες πολιτικές για τις επιχειρήσεις.

Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας:

 • Πληροφόρηση σε θέματα νομοθεσίας, διανοητικής ιδιοκτησίας 
 • Υποστήριξη σε προγράμματα σχετικά με την Καινοτομία και τη Μεταφορά Τεχνολογίας
 • Διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός και διαχείριση της καινοτομίας.

Πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:

 • Καθοδήγηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης
 • Εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία/υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση έργων.

 

Φόρμα αναζήτησης