Διαχείριση καινοτομίας

Η καινοτομία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση ευνοϊκών περιφερειακών οικοσυστημάτων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στην παροχή βοήθειας ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες. Το Enterprise Europe Network εγκαινιάζει μία νέα υπηρεσία που αφορά τη διαχείριση και εκμετάλλευση της καινοτομίας (innovation management) που στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο CEN/TS 16555-1.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες και εξωστρεφή προσανατολισμό. Η υπηρεσία στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και διαρκούς ανάπτυξης, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση της καινοτομίας και επενδύουν σε αυτή, ενισχύουν εκθετικά την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Επιπλέον, η συγκριτική αξιολόγηση με επιδόσεις άλλων ΜΜΕ όσον αφορά την καινοτομία μπορούν να βοηθήσει μια επιχείρηση να εντοπίσει αδυναμίες και να βελτιώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.

Η υπηρεσία συνδυάζει:

  • μια διαδικτυακή πλατφόρμα για αυτοαξιολόγηση και ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
  • μια εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση και
  • την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης της καινοτομίας.

Κατά το πρώτο στάδιο, η επιχείρηση συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Η διαδικασία γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη διαχείρισης καινοτομίας του δικτύου και τα στοιχεία που δίνονται είναι απολύτως εμπιστευτικά.

Στη συνέχεια, μέσω του ευρωπαϊκού εργαλείου IMP3rove, προσφέρεται στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους στη διαχείριση της καινοτομίας (benchmarking), συγκρίνοντάς τες με τις επιδόσεις των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα σε διάφορες χώρες ή στην ίδια χώρα σε διάφορους τομείς. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το μέγεθος της εταιρείας ή το είδος της καινοτομίας, παρέχοντας έτσι στις επιχειρήσεις μια εις βάθος ανάλυση της δράσης τους και των προοπτικών τους για μελλοντική βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Σεπτέμβριο του 2012, σχεδόν 4.500 ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν εφαρμόσει τη συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης της καινοτομίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα στελέχη του δικτύου σε συνεργασία με την επιχείρηση αναλύουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία και καταρτίζουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιπλέον, η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Enterprise Europe Network, όπως:

  • Υπηρεσίες πληροφόρησης για χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε.
  • Υπηρεσίες εξωστρέφειας και δικτύωσης
  • Στρατηγική διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Επενδυτική ετοιμότητα.

Η υπηρεσία προσφέρεται σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Κοινό-Στόχος:

Λέξεις Κλειδιά:

Γεωγραφική Διάσταση:

USEFUL LINKS